Jak najwygodniej serwisować wózki widłowe i paletowe?

Serwisowanie wózków widłowych i wózków paletowych jest obowiązkową częścią posiadania tego typu urządzeń na wyposażeniu firmy. Regularna konserwacja jest wymagana nie tylko dla zapewnienia dobrego stanu paleciaków, ale i bezpieczeństwa operatora i osób znajdujących się w jego otoczeniu podczas pracy. Warto również pamiętać, że przeprowadzanie przeglądów w odpowiednich terminach jest też wymagane przez prawo. Sprawdź, jak powinno przebiegać serwisowanie wózków widłowych i paletowych.

Jak często powinno się przeprowadzać przeglądy wózków widłowych?

Codzienne używanie paleciaków przyczynia się do przyspieszonego zużycia się maszyn. Aby wózek widłowy służył jak najdłużej i był odporny na awarie, powinien być codziennie sprawdzany pod kątem jakichkolwiek usterek. Wyróżnia się trzy rodzaje przeglądów - przegląd codzienny, przegląd konserwacyjny oraz przegląd okresowy. 

Istotny jest fakt, że każdy z rodzajów przeglądów powinien być wykonywany przez wyznaczoną i odpowiednio przeszkoloną w tym zakresie osobę. Terminy przeglądów oraz ich zakres są również ściśle określone przez przepisy prawa, a za ich niedotrzymanie grożą przedsiębiorcy kary finansowe.

Przegląd codzienny wózka widłowego

Odpowiedzialność za ten rodzaj przeglądu spoczywa na operatorze wózka widłowego. Jak sama nazwa wskazuje, powinien on odbywać się codziennie - przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy. Regularna kontrola podstawowych parametrów wózka paletowego pozwala na szybsze wykrycie i wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby przerodzić się w poważną usterkę po uruchomieniu paleciaka. Podczas przeglądu operator powinien szczególnie skupić się na kilku aspektach: 

  • poziom naładowania baterii lub ilości paliwa - w zależności od typu sprzętu, operator powinien mieć pewność, że wózek widłowy nie zatrzyma się w trakcie jazdy, czym skutecznie utrudni pracę innym i narazi firmę na dodatkowe koszty,
  • poziom cieczy chłodzącej i oleju - tak jak wszelkie pojazdy, wózek paletowy powinien mieć odpowiedni poziom wszelkich niezbędnych płynów - ich niedobór może przyczynić się do unieruchomienia i uszkodzenia maszyny,
  • powstałe usterki - operator powinien dokładnie sprawdzić swój wózek widłowy pod kątem uszkodzeń, które mogły pojawić się podczas używania sprzętu - wszelkie usterki powinny zostać natychmiast zgłoszone, a sam wózek odwieziony do naprawy.

Przegląd konserwatorski wózka widłowego

Ten typ przeglądu nie może być wykonywany przez operatora - przegląd konserwatorski powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Taką osobą jest konserwator wózka paletowego. Jego zadaniem jest wykonanie bardzo dokładnej kontroli, mającej na celu wykrycie wszelkiego rodzaju usterek i awarii, a następnie ich wyeliminowanie.  

Terminy przeprowadzania obowiązkowych przeglądów są określane zarówno przez przepisy prawne, jak i zalecenia producenta i można je znaleźć w dokumentacji technicznej wózka widłowego. W przypadku wózków posiadających pełny dozór techniczny, przegląd powinien odbywać się co 30 dni. Wliczają się w to wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia z podestem lub fotelem, zajmowanymi przez operatora. 

Co 60 dni powinna odbywać się kontrola wózków widłowych o ograniczonym dozorze. Ten termin obejmuje wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, które można prowadzić zdalnie, bez konieczności znajdowania się operatora w pojeździe. Warto również pamiętać, że przeglądy konserwacyjne nie muszą być przeprowadzane w przypadku wózków paletowych sterowanych ręcznie, pozbawionych silnika maszynowego. Sztywne terminy nie są jednak najważniejszym wyznacznikiem, ponieważ wszystkie wózki widłowe powinny przejść dodatkowy przegląd po każdej awarii, bez względu na kontrole ustalone wcześniej w dokumentacji.

Przegląd okresowy wózka widłowego

Ten rodzaj przeglądu jest wykonywany przez pracownika Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to urzędnik państwowy, dlatego kontrola musi zostać wykonana zewnętrznie, z ramienia państwa. W zależności od formy nadzoru nad danym wózkiem, przegląd okresowy wykonywany jest co roku lub co dwa lata

Istotną różnicą jest jednak to, że paleciaki objęte pełnym dozorem technicznym są poddawane corocznej kontroli, natomiast wózki o ograniczonym dozorze technicznym kontroluje się co dwa lata, przeprowadzając doraźne badania pojazdu. Warto również mieć na uwadze powagę wyniku przeglądu okresowego - uszkodzone i wadliwe sprzęty, generujące ryzyko dla osób przebywających w pobliżu, mogą zostać wyłączone z eksploatacji przez urzędnika państwowego.

Jakie są obowiązki konserwatora wózka widłowego?

Kwestia obowiązków konserwatora wózka widłowego jest dość rozbudowana, a sam zakres zadań został określony w rozporządzeniu ministra gospodarki z 29 października 2013 r. ws. warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Co konserwator wózków widłowych powinien zrobić podczas przeglądu?

Dla każdego konserwatora wózków paletowych szczególnie istotne jest przestrzeganie norm eksploatacji. Regularna kontrola sposobu używania paleciaka pozwala z wyprzedzeniem wyeliminować zachowania operatorów wózków widłowych, które mogą wpływać na zwiększenie awaryjności pojazdu. Wózek poddawany stałemu oddziaływaniu zbyt dużego obciążenia z pewnością nie posłuży operatorowi tak długo, jak sprzęt wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Kolejną niezwykle istotną czynnością obowiązkową dla konserwatorów wózków widłowych jest dbanie o dokonywanie przeglądów w wyznaczonych terminach. Przeprowadzenie kontroli po czasie zostanie odnotowane w dokumentacji i z pewnością nie umknie pracownikowi Urzędu Dozoru Technicznego, który zobowiązany jest rozliczać konserwatorów z takich zaniechań.

Finalnie, każda kontrola przeprowadzana przez konserwatora wózków paletowych, powinna zakończyć się sporządzeniem sprawozdania. W podsumowaniu przeglądu muszą znaleźć się nie tylko informacje na temat ogólnego stanu zużycia wózka oraz ewentualnych usterek, ale i analiza stanu całej konstrukcji pojazdu oraz zastosowanych w niej połączeniach lutowanych i spawanych. Wykrycie nieprawidłowości w tych częściach wózka umożliwi serwisantom zareagowanie na czas. 

Co podlega sprawdzeniu przez konserwatora w kontekście eksploatacji?

Konserwatorzy wózków widłowych powinni szczególnie skupić się na elementach wrażliwych na zużycie na skutek eksploatacji. Te części wózków najczęściej podlegają wymianie lub charakteryzują się zwiększoną awaryjnością. Ten zakres obowiązków konserwatora jest również ściśle określony przez prawo. 

Podczas kontroli elementów w kontekście eksploatacji konserwator powinien m.in. sprawdzić stan techniczny mechanizmów napędowych oraz układów hamulcowych. Dzięki nim wózek jest w stanie bezpiecznie poruszać się po wyznaczonym terenie oraz wykonywać powierzone obowiązki. Do zadań konserwatora należy również ocena działania cięgien nośnych, mocowań oraz wszelkich ograniczników i zabezpieczeń. 

Przegląd wymaga także analizy działania wszelkiej sygnalizacji, oświetlenia oraz ogólnej zgodności obsługi przez operatora z przeznaczeniem pojazdu. Na koniec kontroli konserwator jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek i wybrakowań w testowanym sprzęcie oraz wyłączyć z użytku wózki stwarzające zagrożenie dla otoczenia. Niezwykle ważne jest również prawidłowe uzupełnienie dokumentacji z uwzględnieniem wszystkich zaobserwowanych nieprawidłowości.

Jak wygląda konserwacja wózka widłowego?

Regularne dbanie o wózki widłowe nie tylko ułatwi i przyspieszy codzienną pracę, ale i pozwoli uniknąć częstych awarii oraz ewentualnych kar finansowych podczas kontroli urzędnika państwowego. Na początku konserwacji wózka paletowego powinno się przystąpić do dokładnego wyczyszczenia całej jego powierzchni, zwłaszcza tych części, które gromadzą najwięcej zanieczyszczeń.  

Następnym etapem jest dogłębne sprawdzenie stanu silnika, wszystkich komponentów oraz podzespołów odpowiedzialnych za prawidłowe działanie najważniejszego elementu paleciaka. Po upewnieniu się, że silnik jest w 100% sprawny i nie wymaga większego nakładu pracy, można przejść do testowania parametrów akumulatora oraz prostownika. Wytyczne sugerują, że kontrola akumulatora powinna odbywać się regularnie, po upływie ok. 250 godzin jego pracy od przeprowadzenia poprzedniego przeglądu.

Po sprawdzeniu najistotniejszych elementów wózka, konserwator może przejść do kontroli poziomu zużycia opon i wideł, a także do sprawdzenia stanu masztu i podwozia. Jeśli te części wózka spełniają warunki zawarte w wytycznych producenta, do zakończenia konserwacji konieczne będzie sprawdzenie układu hamulcowego i hydraulicznego. Finalnie konserwator musi sprawdzić działanie oświetlenia oraz pasów - wadliwość tych części powinna jednak być wykryta podczas codziennej kontroli przeprowadzanej przez operatora wózka widłowego.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień