Jesteś niezalogowany Zaloguj się Kontakt
wyszukiwarka zaawansowana
do kasy suma: 0,00 zł
"Dziś zamawiasz - jutro otrzymujesz"
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

Zakres obowiązywania:

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.widlowe.pl prowadzony jest przez firmę Technozbyt.Siedziba firmy znajduje się przy ul.Poniatowskiego 11/3, 40-055 Katowice

Prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla firm.Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT. Poniżej przedstawiamy ogólne warunki handlowe naszej firmy. 

Sprzedaż towarów oferowana w sklepie internetowym widlowe.pl zwanych dalej „Towarami”, skierowana
jest wyłącznie do przedsiębiorców. Sklep Widlowe.pl nie prowadzi sprzedaży Towarów konsumentom tj.
osobom fizycznym dokonującym czynności prawnych niezwiązanych z bezpośrednio  prowadzoną przez nich
działalnością gospodarczą.

Poniższy regulamin jest wiążący w odniesieniu do wszystkich ofert zamieszczonych w sklepie internetowym widlowe.pl, a jego postanowienia obowiązują na zasadzie wyłączności. Wszelkie warunki handlowe Kupującego odmienne od ponizszego regulaminu zostają niniejszym wyłączone. postanowienia poniższego regulaminu obowiązują także wówczas, gdy sklep widlowe.pl realizuje bez zastrzeżeń dostawę na podstawie zaakceptowanych przez sklep widlowe.pl odmiennych warunkach Kupującego.
Wraz z pojawieniem się aktualnego cennika sklepu widlowe.pl wszelkie cenniki i opisy Towarów zawarte w poprzednich cennikach sklepu widlowe.pl tracą ważnośćPrzyjmowanie i realizacja zamówień.

Sklep internetowy widlowe.plzwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę widlowe.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 2. W przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem realizacja rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia, realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówieniazamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 3. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży
 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie widlowe.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na wszystkie produkty oferowane w sklepie wystawiamy tylko i wyłącznie faktury VAT. Sklep nie dokonuje sprzedaży indywidualnej konsumentom. Na mocy art. 558 pkt.1 ustawy Kodeks Cywilny następuje wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi na towar objęty fakturami, ponadto Sprzedawca oświadcza że nie udziela gwarancji.
 7.  Ochrona danych
  1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych umownych (firma,
  nazwisko, imię, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, NIP, adres email, numer telefonu) w celu zawarcia
  transakcji oraz/lub przekazania ich osobom trzecim dla potrzeb sprawdzenia zdolności kredytowej Kupującego,
  które to osoby trzecie zostały przez Sklep zobowiązane w taki sam sposób do zachowania poufności danych.
  2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Technozbyt s.c. 40-055 Katowice, ul.Poniatowskiego 11/3
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
  jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (tekst jednolity z 2011 r. nr 134 poz. 779) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez
  Kupującego.
  5. Kupującemu przysługuje prawo do:
  • nieodpłatnej informacji na temat jego danych oraz poprawienia, zablokowania lub usunięcia takich danych,
  • odmowy lub odwołania zezwolenia na wykorzystywanie danych do celów reklamowych w dowolnym momencie.
  W tym celu wystarczy wiadomość zawiadomić Sklep z podaniem firmy, nazwiska, pełnego adresu i ew. numeru
  klienta.
  6. Kupujący jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym
  Widlowe.pl. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały
  dostęp do konta Kupującego w wyniku niezachowania przez Kupującego w tajemnicy loginu i hasła do konta.Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, prowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w kosztach dostawy. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Za pobraniem - gotówką kurierowi
  • Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie Wystawiamy fakturę pro forma na podstawie której jest dokonywana płatność.Po zaksięgowaniu należności na naszym koncie wystawiana jest faktura VAT którą dołączamy do przesyłki.
 5. Cena dilerska -  w niektórych przypadkach stosuje się cenę dilerską - cena ta jest stosowana wobec firm dokonujacych zakupu towarów do dalszej odsprzedazy.


Czas realizacji zamówienia

Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Powyższa sytuacja nie obowiązuje w momencie gdy zamówiony towar ulegnie opóźnieniu w transporcie od dostawcy Sklepu, z przyczyn losowych i niezaleznych i zostanie dostarczony do Sklepu z opóźnieniem. W takiej sytuacji odstąpienie od realizacji zamówienia jest możliwe tylko po uiszczeniu kosztów operacyjnych które Sklep musiał ponieść w związku z realizacja zamówienia. W takim przypadku zostanie wystawiona faktura na kwotę odpowiadającą 25% wartosci zamówionej i nie odebranej części. 

 • termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
 • płatności przelewem - powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu
Przesyłki są dostarczane, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.
 
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki w terminie spowodowane opóźnieniami powstałymi w wyniku zdarzeń losowych i błędów powstałych po stronie przewoźnika w transporcie od dostawcy Sklepu do Sklepu .

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


Reklamacje, zwroty zakupionego asrtymentu

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i fabrycznie nowe .
 2. B . Zawarcie umowy, przedmiot umowy, zakres dostawy, opakowanie

  1. Wszelkie publikowane oferty, wzory umów, cenniki, katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe, formularze zamówień, uzgodnienia Stron oraz inne dokumenty lub materiały promocyjne, a także korespondencja sprzed wysłania oferty, mają jedynie charakter informacyjny i stanowią

  zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 k. c., a stają się wiążące dla Sprzedajacego dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

  Oświadczenia uznawane za ofertę, o której mowa w art. 66 § 2 k.c. wiążą Sprzedającego w terminie oznaczonym w ofercie, a w razie braku jego oznaczenia w terminie 1 tygodnia.

  2. Zawarcie umowy ze Sprzedającym następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego prawidłowo złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem, że Sprzedający po

  złożeniu zamówienia przez Kupującego ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.

  3. Kupujący odpowiada za prawdziwość i prawidłowość danych podanych w zamówieniu, zleceniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towaru dostarczonego zgodnie z własnym zamówieniem.

  4. Miejscem spełnienia świadczenia Sprzedającego jest wskazane w zamówieniu miejsce dostawy towaru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  5. Sprzedający zastrzega możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru w okresie dostawy, wynikających z modernizacji i postępu technicznego, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują podstawowych zmian zamówionego towaru takich jak właściwości techniczne, funkcje i wygląd oraz że będą one zasadniczo do przyjęcia przez Kupującego.

  6. Podawane przez Sprzedającego parametry pracy odnoszą się do pracy w temperaturze +20° C, równej nawierzchni betonowej oraz suchego otoczenia

  7. Sprzedający zastrzega sobie nieograniczone prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do przedstawianych indywidualnie Kupującemu ofert,

  kalkulacji kosztowych, projektów, rysunków i innych podobnych dokumentów, które są poufne i nie mogą być przez Kupującego udostępniane osobom trzecim w części ani w całości bez pisemnej zgody Sprzedającego. Naruszenie tego postanowienia uprawnia wystąpienie przez Sprzedającego na drogę sądową z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  8. Sprzedający przyjmuje zwroty opakowań transportowych; zwroty przyjmowane są przez zakład dokonujący danej dostawy. Zwracane opakowania transportowe winny być czyste, wolne od obcych substancji oraz w stosownych przypadkach, posortowane według materiałów opakowaniowych. W razie niespełnienia powyższych warunków, Sprzedający uprawniony jest do żądania od Kupującego zwrotu poniesionych kosztówdodatkowych.

  9. Firma Technozbyt dokonuje sprzedaży wyłącznie dla firm, zwrot zamówionego towaru odbywa się tylko po akceptacji z naszej strony i wiąże się z naliczeniem kosztów zwrotu. Wysokość kosztów zwrotu jest określana: indywidualnie dla każdego zamówienia, procentowo i jest nie mniejsza niż 12% wartości zamówionego towaru. 

   

  10. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania spowodowane wystąpieniem siły wyższej, przez co należy rozumieć wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, na które Strony nie mają wpływu i nie mogły przewidzieć, w tym wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne i zarządzenia organów państwowych.

  Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców Sprzedającego. O chwili rozpoczęcia i ustania  siły wyższej każda ze Stron niezwłocznie poinformuje drugą Stronę najpóźniej do 7 dni od momentu jej wystąpienia za pomocą poczty, kuriera, faxu lub poczty elektronicznej. W okresie oddziaływania siły wyższej terminy wykonania zobowiązań Stron ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.

  11. Jeżeli spełnienie świadczenia z powodu wystąpienia opisanych powyżej nieprzewidzianych okoliczności pociągałoby za sobą poniesienie przez Sprzedającego znacznej szkody, lub dostarczenie zamówionego towaru jest niemożliwe lub jest możliwe tylko przy poniesieniu znacznych kosztów dodatkowych, bądź też wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od innych

  praw przysługujących mu ustawowo.

  12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do świadczenia częściowego. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być rozliczana osobno.

   

  D. Zwłoka w wykonaniu dostawy, przedłużenie terminów dostaw, odstąpienie od umowy

  1. W przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy przez Sprzedającego, Kupujący jest uprawniony z tytułu szkody poniesionej w wyniku zaistniałej zwłoki do żądania od Sprzedającego zryczałtowanego odszkodowania w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości nie dostarczonych towarów, za każdy zakończony tydzień zwłoki. Suma tego odszkodowania nie może jednak przekroczyć 5 % wartości nie dostarczonego towaru.

  2. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu I.2., Kupującemu nie przysługują żadne dalsze uprawnienia z tytułu zwłoki, a w szczególności roszczenie o odszkodowanie.

  3. W przypadku nie odebrania towarów w określonym terminie lub w przypadku odmowy przyjęcia towarów Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przechowania towaru w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości netto zamówienia za każdy rozpoczęty miesiąc. Ponadto, po bezskutecznym upływie stosownego terminu wyznaczonego przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo rozporządzić zamówionym towarem w inny sposób oraz zrealizować dostawę dla Kupującego w odpowiednio przedłużonym terminie lub od umowy odstąpić.

  4. W przypadku nie zapłacenia w terminie za dostarczony/-e towar/-y, Sprzedający jest uprawniony do żądania zwrotu przez Kupującego dostarczonych towarów na koszt i ryzyko Kupującego, a Kupujący bezwarunkowo zobowiązuje się wydać przedstawicielowi Sprzedającego dostarczone towary.

  5. Za okres od daty dostawy do chwili zwrotu przedmiotu umowy, Kupujący zapłaci wynagrodzenie w wysokości 12 % warości zamówionego towaru.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości co najmniej 20% wartości netto zamówienia, przy czym Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do zaliczenia wcześniej wpłaconych zaliczek na poczet kar umownych. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości domagania się przez Sprzedającego od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

  7. W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, ze swojej winy, Sprzedający dokona zwrotu zaliczki w pełnej wysokości.

  8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonywania dostawy towarów do czasu zapłaty wszystkich przeterminowanych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego. W takim przypadku wydłużeniu także ulega termin dostawy zamówienia będącego w trakcie realizacji.

   

  E. Przyjęcie dostawy, zwłoka w przyjęciu dostawy, odstąpienie od umowy

  1. Od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do wydania towaru, Kupujący będzie uprawniony i zobowiązany do odebrania zamówionego towaru, a w przypadku uzgodnionej dostawy przez Sprzedającego do określonego miejsca – do przyjęcia towaru z chwilą jego dostarczenia. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kupującego powyższego zobowiązania, Kupujący ponosi powstałe koszty dodatkowe (np. koszty przechowania i utrzymania). Po bezskutecznym upływie uzasadnionego terminu wyznaczonego przez Sprzedającego, Sprzedający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i rozporządzenia zamówionym towarem w inny sposób, a także do żądania odszkodowania, niezależnie od ewentualnych innych przysługujących roszczeń. Wyznaczanie dodatkowego terminu nie jest wymagane jeśli odmowa przyjęcia zamówionego

  towaru przez Kupującego jest istotna i definitywna. Z momentem powstania zwłoki Kupującego w odbiorze dostawy jednocześnie przechodzi na Kupującego ryzyko przypadkowej utraty i pogorszenia zamówionego towaru. Na żądanie Kupującego, Sprzedający może zorganizować ubezpieczenie towaru, pod warunkiem otrzymania zaliczki na ten cel od Kupującego.

  2. W razie przerwania czynności zmierzających do realizacji zamówienia na wyraźne żądanie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest uiścić w terminie dwóch tygodni kwoty zafakturowane według zestawienia za prace już wykonane, pomniejszone o uprzednio dokonane płatności.

   

  F. Ceny i warunki płatności, podatek VAT

  1. Ceny podane przez Sprzedającego odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru.

  2. Cena nie uwzględnia kosztów transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, załadunku oraz wyładunku i ubezpieczenia, chyba że Strony w odrębnym pisemnym uzgodnieniu postanowią inaczej.

  3. Cena ustalona jest w Złotych lub w Euro lub jako równowartość w Złotych odpowiedniej kwoty wyrażonej w walucie obcej, w przeliczeniu na Złote po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury końcowej za dostarczony towar czy usługę. Dla uzyskania kwoty do zapłaty od tak ustalonej ceny odejmowane są kwoty zaliczek wyrażone w Złotych, zgodnie z fakturą zaliczkową.

  4. Cena podana w ofercie lub ustalona w umowie podawana jest w ujęciu netto i brutto.

  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jeżeli od dnia ogłoszenia oferty do dnia złożenia zamówienia przez Kupującego upłynie okres dłuższy niż 1 miesiąc.

  6. Sprzedający jest uprawniony do żądania zapłaty ceny w wysokości i w formie podanej w fakturze z chwilą wydania Kupującemu zamówionego towaru. Strony mogą określić w formie pisemnej inny termin zapłaty ceny.

  7. Jeżeli towar jest dostarczany partiami, obowiązek zapłaty ceny powstaje sukcesywnie, z chwilą dostarczenia każdej kolejnej partii towaru, chyba, że strony postanowiły inaczej, w szczególności, że zapłata nastąpi po dostarczeniu ostatniej partii towaru.

  8. W stosunku do Kupujących, którzy po raz pierwszy składają zamówienia na towary, Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania referencji od dotychczasowych ich dostawców, potwierdzających ich rzetelność handlową.

  9. Sprzedający jest uprawniony według swego uznania żądać od Kupującego zaliczki lub innego zabezpieczenia wykonania umowy.

  10. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący może być zobowiązany do wpłaty zaliczki na poczet ceny towaru w wysokości określonej przez Sprzedającego. Pozostałą część ceny Kupujący jest wówczas zobowiązany zapłacić w formie i terminie podanym na fakturze. Brak zapłaty pozostałej części ceny uprawnia Sprzedającego do zatrzymania całości lub części wpłaconej zaliczki tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości

  domagania się przez Sprzedającego od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

  11. Zaliczka wpłacona przez Kupującego nie podlega zwrotowi (z zastrzeżeniem D.7).

  12. Jako zabezpieczenie realizacji zamówienia, płatności i wypełnienia zobowiązań względem Sprzedającego, Sprzedający może oprócz zaliczki dodatkowo żądać od Kupującego wystawienia i złożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub dostarczenia odpowiedniej gwarancji bankowej.

  13. W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu płatności o 30 dni Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy z winy Kupującego. W takim przypadku zastosowanie mają przede wszystkim zapisy zawarte w pkt D4, D5, D6.

  14. Złożone reklamacje w szczególności, co do wysokości kwot wykazanych w fakturze lub błędów formalnych faktury, nie zwalniają Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty bezspornej części należności.

  15. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.

  16. Jeżeli dostarczony przez Sprzedającego towar jest oczywiście wadliwy co do części dostawy, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za część dostarczonych towarów wolną od wad.

  17. Za nieterminowe płatności Sprzedający jest uprawniony domagać się od Kupującego zapłaty ustawowych odsetek.

  18. Kupującemu przysługuje prawo potrącenia lub zatrzymania względem roszczeń Sprzedającego tylko wtedy, jeśli jego roszczenia zostaną stwierdzone

  prawomocnym orzeczeniem sądu, są bezsporne lub zostaną przez Sprzedającego uznane.

   

  G. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do chwili zapłaty przez Kupującego całości ceny wszystkich dostarczonych towarów.

  2. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego, Sprzedający ma prawo na koszt Kupującego żądać chwilowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Niniejszego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia. Jeśli zastrzeżony towar znajduje się w posiadaniu osoby trzeciej, Kupujący winien na pierwsze żądanie poinformować o miejscu, w którym towar się znajduje i niniejszym oświadcza, że zgadza się na przejęcie posiadania tego towaru przez Sprzedającego.

  3. Zastrzeżenie prawa własności sprzedanych towarów jest skuteczne względem wierzycieli Kupującego, jeżeli posiada formę pisemną z datą pewną.

  4. Z chwilą wszczęcia postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedajacego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz przesłać do Sprzedającego kopię postanowienia o zajęciu i związanej z nim dokumentacji. W razie wniesienia przez Sprzedającego powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie

  art. 840 kodeksu postępowania cywilnego, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającem poniesione koszty sądowe i pozasądowe jeśli Sprzedający nie uzyska zwrotu tych kosztów od osoby trzeciej, przeciw której powództwo wniesiono.

  5. Kupujący nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących w stosunku do Sprzedającego na rzecz osób trzecich.

  6. Kupujący z chwilą zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z regulaminem ceduje na Sprzedającego wszelkie wierzytelności i prawa wynikające ze sprzedaży zastrzeżonego towaru.

  7. Jeśli Kupujący wykorzystuje towar zastrzeżony we własnych obiektach, to przez czas obowiązywania zastrzeżenia własności na rzecz Sprzedającego nie jest uprawniony do odsprzedawania, zastawiania ani przenoszenia na zabezpieczenie całości lub części towaru zastrzeżonego bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedającego na piśmie.

  8. Wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do majątku Kupującego uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu towaru zastrzeżonego.

  Składanie reklamacji

 3. 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu /podstawą do reklamacji jest sporządzenie protokołu szkody potwierdzonego przez kuriera, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

 4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie głownej widlowe.pl  (tutaj), wypełniając rubryki w formularzu lub w przypadku awarii na stronie bezpośrednio przesyłając do naszego działu reklamacji mailowo na adres reklamacje@widlowe.pl.
 5. Reklamacje rozpatrywane są zwykle w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji nie dotyczy klientów nie będących konsumentami
  W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 7. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. ewentualną Gwarancją objęte są wyłącznie Towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi. Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte: • usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem używania (np. przeciążenie, nadmierna eksploatacja, niewłaściwa powierzchnia pracy urządzenia, agresywne środowisko pracy) lub wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi; • usterki wynikające z lekkomyślności, niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku konserwacji lub niewłaściwe wykonywanej konserwacji, użycia niewłaściwego sprzętu, braku bieżącej obsługi; • usterki wynikające z błędnego montażu, wadliwej instalacji lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie;
 8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu widlowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie widlowe.pl . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 9. Wyłączenie cesji roszczeń
  1. Roszczenia Kupującego względem Sklepu nie mogą być przenoszone na inne osoby.

 10. Właściwy sąd, obowiązujące prawo
  1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sklepu
  2. Kupujący ponosi ryzyko losowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru od momentu jego wydania (art.
  612 k.c. w związku z art. 548 k.c.).
  3. Dla wykładni i stosowania Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
  4. Wszelkie spory mogące wynikać z umowy zawartej z Kupującym lub z Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla miejsca wykonania umowy.

  H. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

  Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

  Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:

  1. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  2. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
  3. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamowienia,
  4. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter).

  Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:

  1. przez okres niezbędny do realizacji sprzedazy, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
  2. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

  Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

  Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych.Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: Polityka prywatności

  Sklep posługuje się plikami Cookies.

  Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.

  Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.